รายการห้อง

เปิดใช้ทั้งหมด 19 ห้อง
ชื่อห้อง จำนวนที่นั่ง ที่ตั้ง หมายเลขห้อง ประเภทห้อง รูปแบบที่นั่ง อัตราค่าบำรุงรักษา
โถงชั้น 1 อาคาร 1
50 อาคาร 1 ชั้น 1 ลานเอนกประสงค์/ลานกิจกรรม Boardroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
ครึ่งวัน (4 ชั่วโมง) 250 บาท/ตารางเมตร
เต็มวัน (8 ชั่วโมง) 400 บาท/ตารางเมตร
รายละเอียด รายการจอง
ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล อาคาร 1 ชั้น 2
15 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุม U-Shape
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 1,800 บาท
เต็มวัน 3,000 บาท
รายละเอียด รายการจอง
ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2
50 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุม Boardroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 5,400 บาท
เต็มวัน 8,400 บาท
รายละเอียด รายการจอง
ห้องเธียเตอร์
350 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุม Theater
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 18,000 บาท
เต็มวัน 30,000 บาท
รายละเอียด รายการจอง
ห้องประชุม 1412
10 อาคาร 1 ชั้น 4 1412 ห้องประชุม U-Shape
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 0 บาท
เต็มวัน 0 บาท
รายละเอียด รายการจอง
Co-Working Space อาคาร 1 ชั้น 6
6 อาคาร 1 ชั้น 6 Co-Working Space Boardroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
ครึ่งวัน 0 บาท
เต็มวัน 0 บาท
รายละเอียด รายการจอง
Co-Working Space อาคาร 1 ชั้น 7
6 อาคาร 1 ชั้น 7 Co-Working Space Boardroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
ครึ่งวัน 0 บาท
เต็มวัน 0 บาท
รายละเอียด รายการจอง
ห้องประชุม 1810
17 อาคาร 1 ชั้น 8 ห้องประชุม U-Shape
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 1,200 บาท
เต็มวัน 2,000 บาท
รายละเอียด รายการจอง
ห้องประชุม 1811 (อาคาร 1 ชั้น 8)
40 อาคาร 1 ชั้น 8 ห้องประชุม 1811 (อาคาร 1 ชั้น 8) Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
ครึ่งวัน 4,000 บาท
เต็มวัน 6,000 บาท
รายละเอียด รายการจอง
ห้องสตูดิโอ อาคาร 1 ชั้น 9
3 อาคาร 1 ชั้น 9 ห้องสตูดิโอ Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 0 บาท
เต็มวัน 0 บาท
รายละเอียด รายการจอง
Co-Working Space อาคาร 1 ชั้น 9
6 อาคาร 1 ชั้น 9 Co-Working Space U-Shape
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
ครึ่งวัน 0 บาท
เต็มวัน 0 บาท
รายละเอียด รายการจอง
ห้องประชุม 1912
20 อาคาร 1 ชั้น 9 ห้องประชุม U-Shape
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
ครึ่งวัน 1,500 บาท
เต็มวัน 2,500 บาท
รายละเอียด รายการจอง
ห้องประชุม 1911
60 อาคาร 1 ชั้น 9 1911 ห้องเรียน Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 4,000 บาท
เต็มวัน 6,000 บาท
รายละเอียด รายการจอง
ห้องเรียน/ประชุมออนไลน์ (ศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ)
5 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องเรียน Theater
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
ครึ่งวัน 0 บาท
เต็มวัน 0 บาท
รายละเอียด รายการจอง
ห้องสอนออนไลน์ 4202
12 อาคาร 4 ชั้น 2 4202 ห้องเรียน Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
ครึ่งวัน 0 บาท
เต็มวัน 0 บาท
รายละเอียด รายการจอง
ห้องเรียน/ห้องประชุม Online Smart Classroom อาคาร 7 ชั้น 5
10 อาคาร 7 ชั้น 5 7514 ห้องเรียน Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
ครึ่งวัน 0 บาท
เต็มวัน 0 บาท
รายละเอียด รายการจอง
ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4
100 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) ชั้น 4 ห้องประชุม Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 7,000 บาท
เต็มวัน 12,000 บาท
รายละเอียด รายการจอง
ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล อาคารเทพนม เมืองแมน
150 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) ชั้น 5 ห้องประชุม Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 10,000 บาท
เต็มวัน 17,000 บาท
รายละเอียด รายการจอง
ห้องรับรอง
6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 2 1202 ห้องรับรอง Boardroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 600 บาท
เต็มวัน 1,000 บาท
รายละเอียด รายการจอง