ข้อมูลห้อง

ห้องรับรอง

ชื่อห้อง:
ห้องรับรอง
ประเภท: ห้องรับรอง
ที่นั่ง: 6 รูปแบบที่นั่ง: Boardroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
อัตราค่าบำรุงรักษา:

ครึ่งวัน 0 บาท

เต็มวัน 800 บาท

หมายเลขห้อง: 1202
อุปกรณ์ภายในห้อง:
ที่ตั้ง: อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 2
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: