ข้อมูลห้อง

ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2

ชื่อห้อง:
ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2
ประเภท: ห้องประชุม
ที่นั่ง: 40 รูปแบบที่นั่ง: Boardroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
อัตราค่าบำรุงรักษา:

ครึ่งวัน 0 บาท

เต็มวัน 7,000 บาท

หมายเลขห้อง:
อุปกรณ์ภายในห้อง: Projector Microphone เครื่องขยายเสียง
ที่ตั้ง: อาคาร 1 ชั้น 2
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: