ข้อมูลห้อง

ห้องเธียเตอร์

ชื่อห้อง:
ห้องเธียเตอร์
ประเภท: ห้องประชุม
ที่นั่ง: 300 รูปแบบที่นั่ง: Theater
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
อัตราค่าบำรุงรักษา:

ครึ่งวัน 0 บาท

เต็มวัน 25,000 บาท

หมายเลขห้อง:
อุปกรณ์ภายในห้อง: Projector Microphone เครื่องขยายเสียง โพเดียม
ที่ตั้ง: อาคาร 1 ชั้น 2
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: กรณีใช้ห้องเกินเวลา คิดชั่วโมงละ 2500 บาท