ข้อปฏิบัติการจอง

1. การจองต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

2. กรณีใช้ห้องประชุมเร่งด่วน หรือเปลี่ยนห้องประชุม กรุณาแจ้งหน้าที่ โทร.1199

3. กรณียกเลิกห้องประชุมขอให้โทรประสานเจ้าหน้าที่ โทร.1199 และแจ้งยกเลิกอาหารว่างที่หน่วยบริการการประชุม โทร.1240 (ถ้ายกเลิกกระทันหันผู้ใช้ห้องจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอาหารว่าง)

4. ในกรณีที่จ่ายค่าอาหารเรียบร้อยแล้วผู้จองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

5. ในกรณีมีการใช้งาน Software Onlinemeeting เช่น WebEx, Microsoft Teams เป็นต้น กรุณาประสานทีมงานฝ่ายโสตฯ เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ และทดสอบระบบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน


ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องของนักศึกษา อ่านต่อ