ข้อมูลห้อง

ห้องเรียน/ประชุมออนไลน์ (ศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ)

ชื่อห้อง:
ห้องเรียน/ประชุมออนไลน์ (ศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ)
ประเภท: ห้องเรียน
ที่นั่ง: 5 รูปแบบที่นั่ง: Theater
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
อัตราค่าบำรุงรักษา: ครึ่งวัน 0 บาท
เต็มวัน 0 บาท
หมายเลขห้อง:
อุปกรณ์ภายในห้อง: Notebook
ที่ตั้ง: อาคาร 4 ชั้น 1
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: