ข้อมูลห้อง

ห้องสอนออนไลน์ 4202

ชื่อห้อง:
ห้องสอนออนไลน์ 4202
ประเภท: ห้องเรียน
ที่นั่ง: 12 รูปแบบที่นั่ง: Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
อัตราค่าบำรุงรักษา: ครึ่งวัน 0 บาท
เต็มวัน 0 บาท
หมายเลขห้อง: 4202
อุปกรณ์ภายในห้อง: Projector Microphone เครื่องขยายเสียง
ที่ตั้ง: อาคาร 4 ชั้น 2
เบอร์ภายในห้อง: หมายเหตุ: