กลับหน้าหลัก

ภาควิชาโภชนวิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาง พัชราณี ภวัตกุล

Assoc. Prof. Dr. PATCHARANEE PAVADHGUL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รักษาการหัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา

1122

Miss CAROL HUTCHINSON

Asst. Prof. Dr. CAROL HUTCHINSON

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1303

นางสาว จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์

Lect. Dr. CHANCHIRA PHOSAT

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1122

นาย จิรายุ หลายนามเพ็ชร

Lect. Dr. JIRAYU LAINAMPETCH

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1205

นาง จีรนันท์ แกล้วกล้า

Assoc. Prof. Dr. JEERANUN KLAEWKLA

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1305

นางสาว ฉัตรภา หัตถโกศล

Asst. Prof. Dr. CHATRAPA HUDTHAGOSOL

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1122

นาง ดวงใจ มาลัย

Asst. Prof. DUANGJAI MALAI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1204

นางสาว พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

Asst. Prof. Dr. PROMLUCK SANPORKHA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1204

นาง ยุพดี รักษ์มณี

Mrs. YUPADEE RAKMANEE

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1304

นาง เรวดี จงสุวัฒน์

Assoc. Prof. Dr. REWADEE CHONGSUWAT

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1308

นางสาว วรรณชนก บุญชู

Lect. Dr. WANNACHANOK BOONCHOO

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นางสาว วราภรณ์ เสถียรนพเก้า

Assoc. Prof. Dr. WARAPONE SATHEANNOPPAKAO

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1303

นางสาว วศินา ทาเขียว

Asst. Prof. Dr. WASINA THAKHIEW

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นาย วัชรพล ขุนอินทร์

Lect. Dr. Watcharapol Khoonin

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นางสาว วัตถาภรณ์ เก่ทอง

Ms. WATTAPORN KAETONG

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส3

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1304

นางสาว ศศิมาพร แก่นร้านหญ้า

Miss Sasimapohn Kaenranya

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นาย สมโชค กิตติสกุลนาม

Lect. Dr. SOMCHOKE KITTISAKULNAM

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1303

นาง สุภัทรา ลิลิตชาญ

Assoc. Prof. Dr. SUPATHRA LILITCHAN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1203

นาง สุภัทร์ ไชยกุล

Asst. Prof. Dr. SUPAT CHAIYAKUL

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1204

นาง สุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์

Mrs. SUPAPORN KOSOLVIBOONPONG

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1304

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103