กลับหน้าหลัก

ภาควิชาจุลชีววิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาง เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

Assoc. Prof. Dr. FUANGFA UTRARACHKIJ

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

6512

นางสาว กรรณิการ์ ป้อมบุบผา

Miss KANNIKA POMBUBPA

ผู้ช่วยอาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2504

นางสาว จิรพันธุ์ จันทร์จร

Asst. Prof. Dr. JIRAPHAN JUNJHON

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6508

นางสาว ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ

Asst. Prof. Dr. CHAYAPORN SARANPUETTI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6501

นางสาว ณัฐภัสสร ศรีคง

Miss NATPHATSORN SRIKHONG

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6504

นาย ธนยศ ศศิวิมลรัตนา

Lect. Dr. Thanayod Sasivimolrattana

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นางสาว พีรยา เอกจริยาวัฒน์

Asst. Lect. Dr. PEERAYA EKCHARIYAWAT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6510

นาง มณี ชะนะมา

Assoc. Prof. Dr. MANEE CHANAMA

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6511

นางสาว เมธิณี พิพัฒนา

Lect.Dr. METHINEE PIPATTHANA

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นางสาว ยุวรรณดา ทองพานิช

Miss YUWANDA THONGPANICH

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2503, 2504

นาง ลีรา กิตติกูล

Prof. Dr. LEERA KITTIGUL

ศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร

6508

นางสาว วรรณ์วิมล ธะนะเนตร

Miss WANWIMON THANANATE

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2506

สพ.ญ. วรางคณา เถาธรรมพิทักษ์

Lect. Dr. Varangkana Thaotumpitak

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นาย สาธิต สุวธนพัชร

Mr. SATHID SUVATANAPACH

พนักงานทั่วไป บ2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2504

นางสาว หนึ่งหทัย สุภา

Miss NEUNGHATAI SUPHA

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2503, 2504

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103