กลับหน้าหลัก

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

Prof. Dr. CHARDSUMON PRUTIPINYO

ศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

2301-5 ต่อ 116

นางสาว จารุวรรณ ธาดาเดช

Assoc. Prof. Dr. CHARUWAN TADADEJ

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 103

นางสาว ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

Lect. Dr. CHANIDA LERTPITAKPONG

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 106

นาง พิศมัย มณีแจ่มใส

Mrs. PISSAMAI MARNEEJAMSAI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 192

นาง ยุวนุช สัตยสมบูรณ์

Asst. Prof. Dr. YOUWANUCH SATTAYASOMBOON

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 113

นาง ศริยามน ติรพัฒน์

Assoc. Prof. Dr. Sariyamon Tiraphat

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 108

นาง สุคนธา คงศีล

Assoc. Prof. Dr. SUKHONTHA KONGSIN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 102

นางสาว สุนิสา คำบุญศรี

Miss SUNISA KUMBOONSRI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 192

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103