กลับหน้าหลัก

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

Assoc. Prof. Dr. SOPA CHINWETKITVANICH

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขภิบาล

2205

นาย กมลวัฒน์ นาคะสรรค์

Assoc. Prof. Dr. KAMONWAT NAKASON

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2205

นาย ชนม์ปุญญ์ แย้มมา

Mr. CHONNAPOON YEAMMA

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2201

นางสาว ดวงตา กิจแก้ว

Lect. DUANGTA KITKAEW

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6306

นางสาว นภัทร อังกุรรัชต์

Miss NHAPAT ANGKURARAT

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6301

นางสาว นิภาพรรณ กังสกุลนิติ

Assoc. Prof. Dr. NIPAPUN KUNGSKULNITI

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6307

นาย บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

Assoc. Prof. Dr. BUNYARIT PANYAPINYOPOL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ

2205

นางสาว ปริชาติ ศรีสุวรรณ

Miss PARICHAT SRISUWAN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2201

นางสาว ปรียาภัทร บุญมา

Miss PREEYAPATRA BOONMA

เจ้าหน้าที่โครงการ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2203

นาย สราวุธ เทพานนท์

Assoc. Prof. Dr. SARAWUT THEPANONDH

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

-

นางสาว สุพพัต ควรพงษากุล

Assoc. Prof. Dr. SUPHAPHAT KWONPONGSAGOON

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2204

นาง สุวิสา มหาสันทนะ

Asst. Prof. Dr. SUWISA MAHASANDANA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2202

นางสาว โสภา ทองอยู่

Miss SOPA THONGYOO

แม่บ้าน ระดับ บ2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2201

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103