กลับหน้าหลัก

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว มลินี สมภพเจริญ

Assoc. Prof. Dr. MALINEE SOMBHOPCHAROEN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

3601

นาย ชวภณ สารข้าวคำ

Lect.Dr. CHAWAPON SARNKHAOWKHOM

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นางสาว พเยาว์ ผ่อนสุข

Miss PAYAO PHONSUK

ผู้ช่วยอาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3604

นางสาว พลอยพร ถนอมทรัพย์

Miss PLOYPORN TANOMSUP

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3604

นาย ภาสกร สวนเรือง

Lect. Dr. Passakorn Suanruenag

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นาง มณฑา เก่งการพานิช

Assoc.Prof.Dr. MONDHA KENGGANPANICH

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3704

นางสาว มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

Assoc. Prof. Dr. MANIRAT THERAWIWAT

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3603

นางสาว ศรัณญา เบญจกุล

Asst. Prof. Dr. SARUNYA BENJAKUL

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3601

นางสาว ศิริพร แสนตรี

Lect. Dr. SIRIPORN SANTRE

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3604

นาง สุภา เพ่งพิศ

Prof.Dr. SUPA PENGPID

ศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นางสาว อรัญญา จันทร

Miss ARANYA CHANTORN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3604

นาย อลงกรณ์ เปกาลี

Lect. Dr. ALONGKORN PEKALEE

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3501

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103