กลับหน้าหลัก

ภาควิชาระบาดวิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย สันต์ สุวรรณมณี

Lect.Dr. San Suwanmanee

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา

-

นางสาว กัญช์ เกล็ดมณี

Lect. Dr. KAN KLEDMANEE

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นางสาว จิราลักษณ์ นนทารักษ์

Lect. Dr. JIRALUCK NONTARAK

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3303

นางสาว ณัฐนารี เอมยงค์

Asst. Prof. Dr. NATNAREE AIMYONG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3201

นางสาว นันท์นภัส ภัคะมาน

Lect. NANAPAS BHAGAMAN

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3303

นาง เปรมประภา นุตโรจน์

Mrs. PREMPRAPA NUTAROJ

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3301

นาย ภุชงค์ อินทร์ชัย

Lect. Dr. Puchong Inchai

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

023548541

นาย วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร

Assoc. Prof. Dr. WISIT CHAVEEPOJNKAMJORN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3304

นางสาว สุคนธา ศิริ

Asst. Prof. Dr. SUKHONTHA SIRI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3303

นาย สุทธิ เจริญพิทักษ์

Lect. Dr. SUTTHI JAROENPITAK

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3309

นาง หทัยชนน์ อินทร์ชัย

Lect. Dr. Hathaichon Inchai

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นางสาว อัญชนา เกิดปัญญา

Miss ANCHANA KEODPANYA

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3301

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103