กลับหน้าหลัก

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ

Assoc.Prof.Dr. Kwanjai AMNATSATSUE

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

3504

นางสาว นฤมล เอื้อมณีกูล

Assoc. Prof. Dr. NARUEMON AUEMANEEKUL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3403

นางสาว นาตาชา ปานทอง

Miss NATACHA PANTHONG

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3402

นางสาว ปาหนัน พิชยภิญโญ

Assoc. Prof. Dr. PANAN PICHAYAPINYO

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3504

นางสาว พัชราพร เกิดมงคล

Assoc. Prof. Dr. PATCHARAPORN KERDMONGKOL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3403

นางสาว เพ็ญจันทร์ มีแก้ว

Miss PHENCHAN MEEKAEW

ผู้ช่วยอาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นางสาว เพลินพิศ บุณยมาลิก

Asst. Prof. Dr. PLERNPIT BOONYAMALIK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3403

อาจารย์ ลลิตา แก้ววิไล

Lect.Dr. Lalita kaewwilai

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นาง วันเพ็ญ แก้วปาน

Assoc. Prof. Dr. WONPEN KEAWPAN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3404

นาง ศิริลักษณ์ พวงแก้ว

Mrs. SIRILUK PHUANGKAEW

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3402

นาง สุภาพร ยุญชานนท์

Mrs. SUPAPORN YUNCHANON

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3402

นาง สุรินธร กลัมพากร

Assoc. Prof. Dr. SURINTORN KALAMPAKORN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3504

นาง อรวรรณ แก้วบุญชู

Assoc. Prof. Dr. ORAWAN KAEWBOONCHOO

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

3403

นางสาว อาภาพร เผ่าวัฒนา

Assoc. Prof. Dr. ARPAPORN POWWATTANA

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3401

นาง แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

Assoc. Prof. Dr. ANN JIRAPONGSUWAN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3403

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103