กลับหน้าหลัก

งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว ปรีดา เสรีขจรกิจเจริญ

Miss PREEDA SEREKAJOHNKITCHAROEN

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้างานพัสดุและบริหารสินทรัพย์

5102

นาย กิตติพงศ์ จันทะโสภี

Mr. KITTIPHONG JUNTASOPEE

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5102

นางสาว ปาริฉัตร บำรุงศรี

Miss PARITCHUT BUMRUNGSRI

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5107

นาย วลัญช์ชัย ลภัสธนรัชย์

Mr. WARANCHAI RAPUDTANARAT

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5102

นาย อนุชิต วรกา

Mr. ANUCHIT WORRAKA

ผู้ช่วยอาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3501

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103