กลับหน้าหลัก

ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว กัลยลักษณ์ เอี่ยมสำลี

Miss KANYALUK AIEMSAMLEE

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5301

นางสาว กาญจนา สุวรรณคง

Miss KANJANA SUWANKHONG

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5301

นางสาว จินตนา โตอ่วม

Miss JINTANA TOOUM

พนักงานธุรการ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นาง จีราภา อินทรโมฬี

Mrs. JEERAPA INTARAMOREE

ยังไม่ระบุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5101

นาง ทองสุข เมืองราช

Mrs. THONGSUK MUAGRACH

ยังไม่ระบุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5101

นาง นงค์ลักษ์ มานุจำ

Mrs. NONGLUK MANUJAM

พนักงานช่วยการพยาบาล ส2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5101

นาง นุสรา วิบูลย์อรรถ

Mrs. NUSSARA WIBOONART

ยังไม่ระบุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5101

นางสาว ปาณิสรา วายุนิจ

Miss PANISARA VAYUNIJ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5306

นาย ผาสุข เลิศงาม

Mr. PHASUK LERDNGAM

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5304

นาง พัชรี ปั้นทอง

Mrs. PATCHAREE PUNTONG

พนักงานพัสดุ ระดับ ส2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5101

นาง ยุพิน คำศิริ

Mrs. YUPIN KHAMSIRI

พนักงานพัสดุ ระดับ ส2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5304

นางสาว วรรญาพร กิติยวงศ์

Miss WANYAPORN KITIYAWONG

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นางสาว วรลักษณ์ พรหมพงษ์

Miss WORALUK PROMPONG

พนักงานทั่วไป บ2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1125

นางสาว วิภา เชื้อทอง

Miss WIPA CHUETHONG

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5308

นาย วิษณุ พานิช

Mr. VISANU PANIT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5304

นางสาว สุวิมล แรงกล้า

Miss SUWIMON RAENGKLA

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5306

นางสาว อมรรัตน์ เบิกแสง

Miss AMORNRAT BOEKSANG

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5306

นางสาว อินทิพร ทิพย์เนตร

Miss INTHIPORN TIPANATE

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5301

นางสาว อุษา บรรลือ

Miss USA BUNLUE

พนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5301,5303

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103