กลับหน้าหลัก

งานเทคโนโลยีการศึกษา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย สิโรตม์ ยุญชานนท์

Mr. SIROTE YUNCHANON

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

1000

นาย กิตติเดช วงศ์เตปิน

Mr. KITTIDECH WONGTAPIN

ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4102

นาย จักรพันธ์ จารุภูมิ

Mr. CHAKKAPAN CHARUPOOM

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7306

นาย ฉัตรชัย ยกย่อง

Mr. CHATCHAI YOKYONG

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4103

นางสาว ธมนวรรณ กลิ่นอ่อน

Miss TAMONWAN GLINON

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7305

นาย นรินทร์ ปานดี

Mr. NARIN PANDEE

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4102, 4103

นางสาว พิมพ์ประภา สุขทรรศนีย์

Miss PIMPRAPA SUKTASSANEE

นักวิชาการสารสนเทศ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1414

นางสาว วีณา บุรวิชเกษตรกร

Miss WEENA BURAWITKASETKORN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7305

นาย เอกกมล มะขยัน

Mr. EAKAMOL MAKHAYAN

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4102

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103