กลับหน้าหลัก

งานวิเทศสัมพันธ์

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว เจนจิรา นาทะทอง

Miss CHENCHIRA NATHATHONG

นักวิเทศสัมพันธ์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

1411

Mr. Hassan Mohamad Beydoun

Mr. Hassan Mohamad Beydoun

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

MR. JULIUS FOO

Mr. JULIUS FOO

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1150

นางสาว วินัฐฎา เกษแก้ว

Miss WINUTDA KETKAEW

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1150

นาย สยาม บุญเขียว

Mr. SIAM BOONKIEW

นักวิเทศสัมพันธ์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1116

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103