กลับหน้าหลัก

งานแผนและพัฒนาองค์กร

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว มาสวไลย ขำแนวนาค

Miss MASVALAI KHUMNAWNAK

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รักษาการหัวหน้างานแผนและพัฒนาองค์กร

1126

นาย จำเนียร พรมวิชัย

Mr. JAMNIAN PROMWICHAI

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1126

นางสาว ธนัชณิช ติระพัฒน์

Miss TANATNID TIRAPAT

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1126

นางสาว ศิริมา ยีมิเด็น

Miss SIRIMA YEEMIDEN

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1126

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103