กลับหน้าหลัก

งานบริหารเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาง อัญชลี บูรภักดิ์

Mrs. ANCHALEE BOORAPAKDI

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รักษาการหัวหน้างานบริหารเครื่องมือกลาง

1334

นางสาว เกล็ดแก้ว สิทธิชาติ

Miss KLETKAEW SITTHICHART

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1334

นาย ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล

Mr. NUTTAWAT NINKARNJANAKUN

ผู้ช่วยอาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นางสาว เพียงดาว พลเยี่ยม

Miss Peangdaw Polyeam

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103