กลับหน้าหลัก

ภาควิชาชีวสถิติ

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาง จุฑาธิป ศีลบุตร

Assoc. Prof. Dr. JUTATIP SILLABUTRA

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ

3206

นาย ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

Prof.Dr. CHUKIAT VIWATWONGKASEM

ศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3201

นางสาว ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

Assoc. Prof. Dr. NATKAMOL CHANSATITPORN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3202

นาย ประสงค์ กิติดำรงสุข

Lect. Dr. PRASONG KITIDUMRONGSUK

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3205

นาย ปรารถนา สถิตย์วิภาวี

Assoc. Prof. Dr. PRATANA SATITVIPAWEE

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3205

นางสาว ปุณณภา ระวานนท์

Miss PUNNAPAR RAWANONT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3203

นาย พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ

Asst. Prof. Dr. PICHITPONG SOONTORNPIPIT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รองคณบดี

3201

นาย มงคล อักโข

Mr. MONGKOL AKKO

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3101

นางสาว หทัยกาญจน์ ชูตระกูล

Asst. Prof. Dr. HATHAIKAN CHOOTRAKOOL

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นางสาว อุทุมพร ปณิธานะรักษ์

Asst. Lect. Dr. UTHUMPORN PANITANARAK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103