กลับหน้าหลัก

งานวิจัยและนวัตกรรม

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว ศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ

Miss SASILUCK BOONPRASERT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม

1127

นางสาว กรศศิร์ กรวิศุภเศรษฐ์

Miss KORNSASI KORNVISUPPASATE

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5308

นางสาว กฤติยา ตระกูลบริสุทธิ์

Miss KRITTIYA TRAKOONBORISUT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1127

นางสาว ฐิติรัตน์ บุญสวัสดิ์

Miss THITIRAT BOONSAWAT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1412

นางสาว วิไลลักษณ์ อินทร์บุญ

Miss WILAILAK INBOON

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1414

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103