กลับหน้าหลัก

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาง ธัญญารัตน์ สุนทร

Mrs. THANYARAT SOONTORN

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รักษาการหัวหน้างานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

7302

นางสาว กรกช รามโกมุท

Miss KORAKOT RAMKOMUT

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1414

นางสาว กฤติญา โฉมงาม

Miss. KRITTIYA CHOMNGAM

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7508

นาย เกียรติศักดิ์ อินทร์บุญ

Mr. KIATTISAK INBOON

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7508, 4101

นาง ขวัญพัฒน์ พรบุญบานเย็น

Mrs. KHUANPHAT PORNBOONBANYEN

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7309

นางสาว จารุทรรศน์ ปั้นกาญจนโต

Miss. JARUTAS PUNKANJANATO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1108

นางสาว จิรายุส สุทธินันตการ

Miss. CHIRAYUS SUTTHINUNTAKAN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7405

นางสาว จุฑาทิพย์ คงปั้น

Miss JUTATIP KONGPUN

ผู้ช่วยอาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4703

นางสาว ปิยธิดา เลิศพวงสุดา

Miss. PIYATIDA LEADPUNGSUDA

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7508

นางสาว ศศิธร บูรณ์เจริญ

Miss. SASITHORN BOONCHAROEN

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1118

นางสาว สิริลักษณ์ เอี่ยมศิริกุลมิตร

Miss. SIRILUK IAMSIRIKULMITR

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7405

นางสาว สุณิสา ปิติพงศ์สุนทร

Miss. SUNISA PITIPHONGSUNTHORN

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7309

นางสาว หนึ่งฤทัย หงษ์พงษ์

Miss. NUENGRUETHAI HONGPONG

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1118

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103