กลับหน้าหลัก

งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย ชัยยศ กันยะบุตร

Mr. CHAIYOUT KANYABUT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รักษาการหัวหน้างานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

5103

นาย ธวัชชัย สุนทร

Mr. TAWATCHAI SOONTORN

ช่างเทคนิค

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7000

นาย ภูริเดช พวงมาลัย

Mr. PHURIDECH PUANG-MALAI

ช่างเทคนิค

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7000

นาย มงคล บัวศรี

Mr. MONGKHON BUASRI

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2222,1112

นาย สมชาย กลีบเมฆ

Mr. SOMCHAI KLEEBMEK

พนักงานสถานที่ ระดับ บ2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6000

นาย สุขสันต์ กุศลาธรรม

Mr. SUKSUN KUSLATUM

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2222,1112

นาย สุดสม เริงโอสถ

Mr. SUDSOM REANGOSOT

ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3333

นาย สุเมธ พิศโฉม

Mr. SUMET PISCHOM

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2222,1112

นาย เอกชัย ถุงเงินโต

Mr. EKACHAI THUNGNGUENTO

ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7000

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103