กลับหน้าหลัก

งานบริหารการเงิน

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว เกศวรี ปัญญาธรรม

Miss KETWAREE PANYATHAM

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้างานบริหารการเงิน

1102

นาง กมลวรรณ หรุ่นรุ่งเรือง

Mrs. KAMOLWAN RUNRUNGREUNG

พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส3

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1102

นาง วิภา สุวรรณรักษา

Mrs. VIPA SUWANRAKSA

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1102

นาง สิรามล พุ่มเฉลิม

Mrs. SIRAMON PUMCHALERM

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1102

น.ส. เสาวลักษณ์ วรศิลป์นุสรณ์

Miss SAOWALUK WORASILPNUSORN

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1102,1555

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103