กลับหน้าหลัก

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย เฉลิมมงคล จันทรแขวก

Mr. CHALERMMONGKON CHANKWAG

นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

1103

นางสาว กนกวรรณ บุญน้อม

Miss Kanokwan Boonnom

นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1103

นางสาว ภัทราพร เพ็ชรนิล

Miss PHATTARAPORN PHETNIN

นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1103

นาย วรวุฒิ ตรีชั้น

Mr. WORAWOOT TRICHAN

นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1103

นางสาว วินิตดา ชุติปัญโญ

Miss WINITDA CHUTIPANYO

นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1103

นางสาว สุดาวดี เพ็ชร์ปุ่น

Miss SUDAWADEE PHETPUN

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1103

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103