กลับหน้าหลัก

ภาควิชาอนามัยชุมชน

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย ภูริทัต พลเสน

Asst. Prof. PHURITHAT PONSEN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน

4703

นางสาว ทวีวรรณ เปลี่ยนม่วง

Miss TAWEEWAN PLIANMOUNG

ผู้ช่วยอาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นาง ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

Assoc. Prof. Dr. TASSANEE SILAWAN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4777

นาย พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง

Lect. Dr. Phisit Pouyfung

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นางสาว เพชรีภรณ์ สิริศักดิ์ธนกูล

Miss PETCHAREEPORN SIRISAKTHANAKUL

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นาย ภูเบศร์ แสงสว่าง

Lect. Dr. PHUBET SAENGSAWANG

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นาย ระพีพันธ์ จอมมะเริง

Lect. Dr. RAPEEPUN JOMMAROENG

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4703

นางสาว อังสนา บุญธรรม

Asst.Prof.Dr. ANGSANA BOONTHUM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4702

นางสาว อุมาวดี เหลาทอง

Asst. Prof. Dr. UMAWADEE LAOTHONG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4701

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103