กลับหน้าหลัก

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย พิทยา จารุพูนผล

Assoc. Prof. Dr. PHITAYA CHARUPOONPHOL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว

1311

นาง กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์

Assoc. Prof. Dr. KANITTHA CHAMROONSAWASDI

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1301

นางสาว กรวรรณ ยอดไม้

Asst. Prof. Dr. KORRAVARN YODMAI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1106

นาย คณาทรัพย์ ธวัฒติง

Mr. KANASAP TAWATTING

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1311

นางสาว ปิยะธิดา ขจรชัยกุล

Assoc. Prof. Dr. PIYATHIDA KHAJORNCHAIKUL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1307

นาง พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

Assoc. Prof. Dr. PIMSURANG TAECHABOONSERMSAK

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1310

นางสาว วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

Asst. Prof. Dr. VANVISA SRESUMATCHAI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3201

นาง วิริณธิ์ กิตติพิชัย

Assoc. Prof. Dr. WIRIN KITTIPICHAI

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1314

นาย สุธรรม นันทมงคลชัย

Assoc. Prof. Dr. SUTHAM NANTHAMONGKOLCHAI

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7506

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103