กลับหน้าหลัก

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว ธนาศรี สีหะบุตร

Asst. Prof. Dr. TANASRI SIHABUT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

2401

นาย ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์

Asst. Lect. Dr. CHAOWALIT WARODOMRUNGSIMUN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2401

นาย ชัชวาล สิงหกันต์

Asst. Prof. Dr. CHATCHAWAL SINGHAKANT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6601

นาย เชต ใจกัลยา

Lect. Dr. CHATE JAIKANLAYA

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2401

นางสาว ณิชชาภัทร ขันสาคร

Asst. Prof. Dr. NITCHAPHAT KHANSAKORN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4703

นางสาว ดวงรัตน์ อินทร

Prof. Dr. DUANGRAT INTHORN

ศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รองคณบดีฝ่ายวิจัย

2402

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกฤต เนียมหอม

Asst. Prof. Dr. THANAKRIT NEAMHOM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

2401

นางสาว ธนธรณ์ ชุ่มประสิทธิโชค

Miss THANATHORN CHUMPRASITTICHOK

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2403

นาย ธวัช เพชรไทย

Asst. Lect. Dr. TAWACH PRECHTHAI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6601

นาย ธีรพงษ์ เลิศอัศวกร

Lect. Dr. TEERAPONG LERTASSAVAKORN

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

นางสาว วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล

Asst. Prof. Dr. WITHIDA PATTHANAISSARANUKOOL

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2402

นาง ศิราณี ศรีใส

Asst. Prof. Dr. SIRANEE SREESAI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2401

นาง สุภาวดี ผลประเสริฐ

Asst. Prof. Dr. SUPAWADEE POLPRASERT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2402

นางสาว สุวิมล กาญจนสุธา

Assoc. Prof. Dr. Suwimon Kanchanasuta

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2402

นาย อนุพันธ์ เสียงใหญ่

Mr. ANUPHAN SIANGYAI

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6602

นาย อาทิตย์ โพธิ์ศรี

Asst. Prof. Dr. ARTHIT PHOSRI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103